ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ บันทึกใบชั่งวัตถุดิบ และจ่ายเงินสด
2. บันทึกข้อมูลการรับซื้อขี้เลื่อย
3. บันทึกข้อมูลรายการเปิด-ปิดแปลงของลูกค้า 
4. จัดทำรายงานสรุปยอดบัญชีเงินมัดจำ และการเบิกเงินล่วงหน้า
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. อายุ 26-35 ปี
3. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
4. มนุษยสัมพันธ์ดี
5. ละเอียดรอบคอบ 
6. ซื่อสัตย์ สุจริต 
7. สามารถใช้โปรแกรม MS.Excel, Express ได้เป็นอย่างดี

ช่างเจียร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เจียรใบเลื่อยให้ได้ตามมาตรฐาน
2. ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องเจียรเบื้องต้น
3. ดูแลความสะอาดในห้องเจียร
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 20 – 40 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

QC โรงเลื่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจวัดขนาดไม้
2. ตรวจสอบเกรดและคุณภาพของไม้
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
4. ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยภายในแผนก
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ

พนักงานจัดเรียงไม้แห้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คัดไม้ให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด
2. จัดเรียงไม้ตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 23 - 40 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีความรับผิดชอบ

5. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

พนักงานคัดไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คัดไม้ให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด
2. จัดเรียงไม้ตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีความอดทน และรับผิดชอบ

พนักงานกลิ้งไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลื่อยไม้แปรรูปที่มีความยาวกว่ามาตรฐานให้ได้ตามขนาดที่กำหนด
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ

นายม้าผ่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลื่อยไม้ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 – 45 ปี
3. มีประสบการณ์การเลื่อยไม้อย่างน้อย 1 – 2 ปี

พนักงานร่อนขี้เลื่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กวาดขี้เลื่อยหน้าโต๊ะเลื่อย
2. นำขี้เลื่อยไปร่อนกับเครื่องร่อนขี้เลื่อย
3. นำขี้เลื่อยเข้าไปจัดเก็บในคลัง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 – 45 ปี
3. ทำงานในช่วงกลางคืนได้