ร่วมงานกับเราผู้จัดการฝึกหัด (ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยหรือแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาวัตถุดิบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

2. วางแผนการสรรหาวัตถุดิบ (ไม้ซุง) ตามแผนการผลิต

3. ควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมาย

4. ควบคุมและติดตามต้นทุนการรับซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบหน้าโรงงาน และประเมินราคา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 32-45 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี

3. มีภาวะผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ดี เจรจาต่อรองเป็น

4. ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไว้ใจได้

5. กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ กล้าได้ กล้าเสีย ชัดเจน ว่องไว

6.รู้จักวางแผน มองการณ์ไกล และรู้จักยืดหยุ่น

7.มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ

8. สามารถสร้างความร่วมมือ ฝึกคน พัฒนาทีมได้ดี

9.สามารถขับขี่รถยนต์ได้(เกียร์ธรรมดา)

 

เงื่อนไขการทำงาน

1. มีผู้ฝึกสอนงาน

2. ทดลองงานยาวพิเศษ 6 เดือน

3. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

4. ทำงาน จันทร์-เสาร์

เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สรรหาและ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาวัตถุดิบ (ไม้ซุง) 
2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในแปลงไม้ที่ทำการซื้อขาย
3. วิเคราะห์ข้อมูลสถานะของลูกค้า
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย
2. อายุ 25-40 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
4. ชอบงานท้าทาย กล้าเจรจา ต่อรอง ไหวพริบดี
5. ชัดเจน ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
6. ขยัน อดทน รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
7.สามารถขับขี่รถยนต์ได้(เกียร์ธรรมดา)

 

เงื่อนไขการทำงาน

1. มีผู้ฝึกสอนงาน
2. ทดลองงานยาวพิเศษ 6 เดือน
3. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 
4. ทำงาน จันทร์-เสาร์

 

 

ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ  และเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน
3. ตรวจเช็ค อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
4. สนับสนุนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านช่างกลและเชื่อมเหล็ก
4. ทำงานตามขั้นตอน  ช่างสังเกตและมีความละเอียดรอบคอบ
5. ทำงานกลุ่มได้ รับฟังและกล้าเสนอแนะความคิดเห็น
6. มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
7. หากเคยทำงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ (สาขากระบี่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สรรหาและจัดซื้อวัตถุดิบ (ไม้ซุง) 
2. ประเมินราคารับซื้อวัตถุดิบ (ไม้ซุง) 
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานแบกไม้หน้าลาน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 25-40 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
4. ชอบงานท้าทาย กล้าเจรจา ต่อรอง ไหวพริบดี
5. ชัดเจน ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
6. ขยัน อดทน รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้(เกียร์ธรรมดา)

เงื่อนไขการทำงาน

1. มีผู้ฝึกสอนงาน
2. ทดลองงานยาวพิเศษ 6 เดือน
3. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 
4. ทำงาน จันทร์-เสาร์

 

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาทุ่งยาว)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ  และเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน

3. ตรวจเช็ค อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

4. สนับสนุนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านช่างกลและเชื่อมเหล็ก

4. ทำงานตามขั้นตอน ช่างสังเกตและมีความละเอียดรอบคอบ

5. ทำงานกลุ่มได้ รับฟังและกล้าเสนอแนะความคิดเห็น

6. มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7. หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เงื่อนไข
1. ฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ (คลองเต็ง) มีที่พักให้

2. ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน

3. รายได้ช่วงฝึกงานพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

4. ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนให้

QC. โรงเลื่อย 5 อัตรา (สาขาทุ่งยาว)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจวัดขนาดไม้จากโต๊ะเลื่อย

2. ตรวจสอบเกรดและคุณภาพของไม้

3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหน้างาน

4. ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยภายในแผนก

คุณสมบัติ

1. อายุ 22 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ

2. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. อดทน ทำงานเป็นทีมได้

5. สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้

6. หากมีภูมิลำเนาใน อ.ปะเหลียน และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไข

- ฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ (คลองเต็ง)

- รายได้ช่วงฝึกงาน 11,000.- บาท/เดือน

- ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนให้