วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทอันดับ 1 ในวงการแปรรูปไม้ยางพาราด้านนวัตกรรม

และลงทุนพัฒนาธุรกิจใหม่ควบคู่ไปให้มีความมั่นคงภายในปี 2565“