Our Purpose & Passion

บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด มีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องในการทำไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน

เครื่องมือขั้นต้นที่ทรงพลังที่สุดในการเพิ่มคุณภาพชีวิตคือความสำเร็จทางเศรษฐกิจ
เราจึงต้องทำให้กิจการมีกำไรดำรงอยู่ได้เสียก่อน จึงจะบรรลุขั้นถัดไปได้

ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ในปัจจุบันเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเต็มไปด้วยแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก อาทิ การค้าระหว่างประเทศ ต้นทุน สินค้าทดแทน เทคโนโลยี ฯ

เมื่อธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้แล้ว การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานคือสิ่งสำคัญในลำดับถัดมา อาทิ ค่าตอบแทน, สวัสดิการที่ดี, การลงทุนพัฒนาทักษะและการสร้างทัศนคตินิสัยอันดี, การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

เพราะเราเชื่อว่าพนักงานจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทดูแลพนักงาน

พนักงานที่ได้รับการพัฒนาตัวเอง  มีการงานที่มั่นคง มีผลตอบแทนที่ดีก็จะสร้างประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานของสังคมได้

ส่วนกำไรที่ปันผลคืนกลับผู้ลงทุน จะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น สร้างตำแหน่งงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและภาครัฐเพิ่มขึ้น

สุดท้ายคือการสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้วยการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืนคือคุณค่าในงานของเรา