Our Purpose & Passion

บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด มีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ 4 ส่วน คือพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและสังคม

 

โดยสิ่งสำคัญพื้นฐานอย่างหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนก็คือความสำเร็จทางเศรษฐกิจ แต่การทำธุรกิจปัจจุบันให้สำเร็จนั้นยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างรุนแรง อาทิ ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี คู่แข่ง และสินค้าทดแทนฯ

 

ภายใต้บริบทดังกล่าว ความท้าทายสำหรับเมกก้าวู้ดคือ การที่เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ไปพร้อมกับการสร้างความสำเร็จทางเศรษฐกิจพร้อมกัน

 

หากเราหนักไปทางใดทางหนึ่งเสียแล้วความยั่งยืนจะไม่เกิด มันอาจจะสำเร็จได้ง่ายกว่า หากเรามองแค่ผลประกอบการทางการเงิน แต่มันคงเป็นความสำเร็จเพียงชั่วคราวเท่านั้น รวมถึงการทำแบบนั้นไม่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณของพวกเราเลย

 

ดังนั้น เมกก้าวู้ดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

 

ที่นี่เราไม่ทำงาน 5 ปีกันแบบ 1 ปีซ้ำ 5 ครั้ง เราพยายามเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้วัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของเราสำเร็จไปพร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตผู้คนของเรา