​​ทีมงานของเรา

​​

​​สายงานบริหาร

คุณภรภัทร โรจนมงคล

กรรมการผู้จัดการ

คุณภรรัก บวรธนสารกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณกฤตวิทย์ วิชัยดิษฐ

ผู้จัดการสายงานพัฒนา

และสนับสนุนธุรกิจ

คุณฐานิภา จินดาพล

ผู้จัดการสายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล /

ผู้จัดการฝ่ายบริหารแผนงานและความเสี่ยง

​​อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณญาณัฐฉรา ซุ้นอื้อ

จป. วิชาชีพ

​​ สายงานโรงงาน (คลองเต็ง)

คุณปิยะราช จีนซ้าย

ผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบ

คุณเพ็ญพิชชา จันทร์สง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

คุณณัฏฐากร กะตากูล

หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ

คุณอรพรรณ แก้วอินทร์

หัวหน้าแผนกโรงเลื่อย

คุณขวัญฤทัย พรหมช่วย

หัวหน้าแผนกไม้อัดน้ำยา

สายงานโรงงาน (นาโยง)

คุณสุระชัย รัตนะ

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวรรณี หวังโส๊ะ

หัวหน้าแผนกสำนักงาน

คุณลินดา ซุ่นสั้น

หัวหน้าแผนกโรงเลื่อย

คุณธีรศักดิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

สายงานสำนักงาน

คุณทัศนีย์ เที่ยงธรรม

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณบุญรัตน์ เสงี่ยมพักตร์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี / CPD

คุณทิฆัมพร รักจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายขายและคลังสินค้า

คุณมานาทิพย์ โค้วสกุล

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

คุณวรวัลย์ มุสิกชาติ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณปนัดดา จิตรา

หัวหน้าแผนกจัดเรียงไม้แห้ง

สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณโสภา ปฏิทัศน์

ผู้จัดการฝ่ายจัดการบุคลากร

สายงานพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ

คุณจีรศักดิ์ ทองมีบัว

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและยานยนต์

คุณปริญญา วิภาศรีนิมิต

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการ

คุณดวงใจ อุ่นเสียม

วิศวกรโรงงาน

คุณบัญญวัต มิ่งเมือง

วิศวกรโรงงาน

คุณสุภาภรณ์ สอดจิตต์

หัวหน้าแผนกยานยนต์และขนส่ง

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณอนุวัฒน์ บัวผุด

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณกมลพรรณ ทวิชศรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

สายงานธุรกิจออร์แกนิค

คุณณัฐพร วรรณจิตต์

ผู้จัดการสายงานธุรกิจออร์แกนิค