​​ทีมงานของเรา

​​

​​สายงานบริหาร

คุณภรภัทร โรจนมงคล

กรรมการผู้จัดการ

คุณภรรัก บวรธนสารกุล

ผู้จัดการสำนักงาน

คุณกฤตวิทย์ วิชัยดิษฐ

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาสำนักงานใหญ่)

คุณฐานิภา จินดาพล

ผู้จัดการสายงานบุคคล /

ผู้จัดการฝ่ายบริหารแผนงานและความเสี่ยง

​​ฝ่ายนโยบายและแผน

คุณญาณัฐฉรา ซุ้นอื้อ

จป. วิชาชีพ

​​สายงานธุรกิจไม้แปรรูป

คุณโสระยา ชูทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

คุณปิยะราช จีนซ้าย

ผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบ

คุณเพ็ญพิชชา จันทร์สง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

คุณทิฆัมพร รักจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายขายและคลังสินค้า

คุณจีรศักดิ์ ทองมีบัว

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและยานยนต์

คุณวรวัลย์ มุสิกชาติ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณจิรเมธ ทวีรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายวิศวกรรมและยานยนต์

คุณณัฏฐากร กะตากูล

หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ

คุณอรพรรณ แก้วอินทร์

หัวหน้าแผนกโรงเลื่อย

คุณขวัญฤทัย พรหมช่วย

หัวหน้าแผนกไม้อัดน้ำยา

คุณพิสันห์ แก้วกล้า

หัวหน้าแผนกเตาอบ - บอยเลอร์

คุณปนัดดา จิตรา

หัวหน้าแผนกจัดเรียงไม้แห้ง

คุณพิเชฐ สมาธิ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

คุณสุภาภรณ์ สอดจิตต์

หัวหน้าแผนกยานยนต์และขนส่ง

คุณจิราภรณ์ พรหรมช่วย

หัวหน้า QC โรงเลื่อย

คุณลัดดาวัลย์ ถ้วยทอง

เจ้าหน้าที่ขายและคลังสินค้า

โรงงานสาขานาโยง

คุณสุระชัย รัตนะ

ผู้จัดการโรงงาน

คุณวรรณี หวังโส๊ะ

หัวหน้าสำนักงาน

คุณลินดา ซุ่นสั้น

หัวหน้าแผนกโรงเลื่อย

คุณธีรศักดิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

สายงานการเงินและบัญชี

คุณทัศนีย์ เที่ยงธรรม

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณบุญรัตน์ เสงี่ยมพักตร์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี / CPD

สายงานทรัพยากรมนุษย์

คุณโสภา ปฏิทัศน์

ผู้จัดการฝ่ายจัดการบุคลากร

คุณปาริชาต คงเมือง

เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก/ค่าตอบแทน

คุณฐานะมาศ นากสุก

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

สายงานพัฒนาองค์กร

คุณปริญญา วิภาศรีนิมิต

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการ

คุณอนุวัฒน์ บัวผุด

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณดวงใจ อุ่นเสียม

วิศวกรโรงงาน

คุณบัญญวัต มิ่งเมือง

วิศวกรโรงงาน

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณมานาทิพย์ โค้วสกุล

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

สายงานธุรกิจออร์แกนิค

คุณณัฐพร วรรณจิตต์

ผู้จัดการสายงานธุรกิจออร์แกนิค