ค่านิยมองค์กร

“สื่อสาร ซื่อสัตย์ ประหยัด ว่องไว“

 

สื่อสาร   : ชัดเจน ทั่วถึง สม่ำเสมอ

ซื่อสัตย์  : ซื่อตรง ไม่ลักขโมย ไม่ฉ้อโกง

ประหยัด : คุ้มค่าเงิน คุ้มค่าเวลา 

ว่องไว   : ไวต่อสถานการณ์ หน้างานร่วมตัดสินใจ