ค่านิยมองค์กร

“สื่อสาร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มุ่งเป้าหมาย“