​​นโยบายคุณภาพและพันธกิจ

 "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง"

 

1. พัฒนาคน หมายถึง การมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนและวัดผล โดยมีหมวดการพัฒนาคือ

    - Hard skill set หรือชุดทักษะการทำงานตามหน้าที่

    - Human skill set หรือชุดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

    - Self management skill หรือชุดทักษะการจัดการตนเอง

 

2. พัฒนางาน หมายถึง วงจรต่อเนื่องของการเก็บข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การกำหนดเป้าหมายหรือวางแผน ปฏิบัติงานตามแผน วัดผลและปรับปรุงเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมทั้งเสริมสมรรถนะขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป

 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน หมายถึง ให้ความสำคัญกับการสร้าง รักษา และพัฒนาสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดี เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน ต้องได้ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการทำธุรกิจของเมกก้าวู้ด