Our Purpose & Passion

เครื่องมือขั้นต้นที่ทรงพลังที่สุดในการเพิ่มคุณภาพชีวิตคือความสำเร็จทางเศรษฐกิจ เราจึงต้องมุ่งมั่นทำธุรกิจให้มีกำไรเสียก่อน จึงจะบรรลุขั้นถัดไปได้

ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ในปัจจุบันเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเต็มไปด้วยแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความขาดแคลนทางวัตถุดิบ แรงงาน การค้าระหว่างประเทศ ต้นทุน สินค้าทดแทน เทคโนโลยี ฯ

เมื่อธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้แล้ว การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานคือสิ่งสำคัญในลำดับถัดมา อาทิ ค่าตอบแทน, สวัสดิการที่ดี, การพัฒนาทักษะและการสร้างทัศนคตินิสัยอันดี, การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

เพราะเราเชื่อว่าพนักงานจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทดูแลพนักงาน

พนักงานที่ได้รับการพัฒนาตัวเอง มีการงานที่มั่นคง มีผลตอบแทนที่ดีก็จะสร้างคุณค่าต่อสถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานของสังคมได้

ส่วนกำไรที่ปันผลคืนกลับผู้ลงทุน จะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น สร้างตำแหน่งงาน สร้างรายได้ให้ประเทศชาติเพิ่มขึ้น

เราตั้งใจเป็นองค์กรที่เหนือยิ่งกว่าเพียงการทำธุรกิจไม้ยางพารา

เราตั้งใจสร้างผู้คนของเราให้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็น