ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2019

กรุณาอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมายของคุณ

1. ภาพรวม
ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง Megawood Co.,Ltd. และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์) หรือวันที่คุณยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการที่ซื้อหรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ (แยกเรียกว่า และรวมเรียกว่า “การบริการ”) ข้อตกลงการบริการและนโยบายเพิ่มเติมที่ใช้กับบางบริการ และที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ (ไม่ได้นำมาใช้แทน) ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงการใช้บริการนี้และบทบัญญัติข้อตกลงนี้ ให้ใช้บทบัญญัติการบริการในสัญญาฉบับนี้แทน
คำว่า เรา, ตัวเรา หรือ ของเรา นั้น หมายถึง Megawood คำว่า คุณ, ของคุณ, ผู้ใช้ หรือ ลูกค้า จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้ ซึ่งมีสิทธิ์เข้าใช้งานบัญชีของคุณหรือใช้งานบริการ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

2. การแก้ไขข้อตกลง เว็บไซต์หรือบริการ
Megawood อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำขึ้น จะถือว่าคุณยอมรับสัญญาฉบับนี้ตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว Megawood อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (บัญชี) Megawood ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องของอีเมล นอกจากนี้ Megawood อาจระงับการใช้บริการของคุณ หากพบว่าคุณได้ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ Megawood ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาและค่าธรรมเนียมของเว็บไซต์นี้หรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตลอดเวลา
มอบ ปรับปรุง อัปเดตและพัฒนาการบริการที่เรามอบแก่คุณให้ดียิ่งขึ้น เรารวบรวมข้อมูลอันหลากหลายที่เกี่ยวกับการซื้อของคุณ ใช้และ/หรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อการบริการของเรา เราใช้ประโยชน์ของข้อมูลนี้เพื่อ:
พัฒนาและปรับการดำเนินการรวมถึงประสิทธิภาพของการบริการของเรา (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา)
วิเคราะห์ปัญหาโดยการระบุความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย ข้อผิดพลาด หรือการพัฒนาที่จำเป็นใดๆ สำหรับการบริการนี้
ตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงและการล่วงละเมิดการบริการและระบบ
การรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ
เข้าใจและวิเคราะห์วิธีที่คุณใช้บริการของเรา และผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณมากที่สุด
บ่อยครั้งที่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวบรวมไว้เป็นข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละบุคคลใช้การบริการของเรา และไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวใดๆ แต่เพื่อเป็นการขยายออกไปเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือเชื่อมโยงไว้ หรือสามารถเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนตัว โดยที่เราถือปฏิบัติตามดังกล่าว
การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือของเรา บุคคลที่สามที่เราร่วมค้าด้วยเพื่ออนุญาตให้คุณผนวกการบริการของพวกเขากับการบริการของเรา และกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ตามความจำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถให้การบริการในนามของเราได้ เช่น:
การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
การให้บริการด้านการโฆษณา
การดำเนินการแข่งขันหรือการสำรวจ
การวิเคราะห์บริการของเรา หรือสถิติประชากรของลูกค้า
การติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น ผ่านทางอีเมล หรือการจัดทำแบบสำรวจ
ลูกค้าสัมพันธ์
เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้บุคคลที่สามสามารถจัดหาการบริการตามที่ร้องขอ หรือตามความจำเป็นในนามของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้ (และผู้รับเหมาช่วงรายใดๆ) จะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ แบ่งปันหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ตนได้ระบุไว้ในสัญญา (หรือปราศจากการยินยอมจากคุณ)
เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก/อนุญาตให้ทำผนวกรวมบริษัท ซื้อกิจการ หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญๆ ของเราทั้งหมด ในกรณีใดๆ ที่เป็นการได้มาซึ่งบริษัทอาจจำเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณในวิธีที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้ให้และอย่างตั้งใจ
การติดต่อสื่อสารกับคุณ เราอาจติดต่อคุณโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สามที่ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือซื้อกับเรา เช่น จำเป็นต้องแจ้งการดำเนินการ หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ อีกทั้ง เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อเสนอสำหรับการบริการเสริมที่เราคิดว่าคุณควรที่จะรับบริการดังกล่าว หากคุณให้ความยินยอม หรือให้อนุญาตบนพื้นฐานของความสนใจที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา การติดต่อเหล่านี้อาจรวมถึง:

  • อีเมล
  • ข้อความตัวอักษร (SMS)
  • ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
  • บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือส่งข้อความตัวอักษร

อีกทั้ง คุณอาจต้องกำหนดค่าการสมัครใช้งานของคุณเพื่อติดตามการสื่อสาจากเรา และ/หรือจากคู่ค้าของเราโดยการลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ และเข้าไปที่หน้า “การตั้งค่าบัญชี”
หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการทำแบรนด์ร่วมกัน การเก็บรวบรวมจะต้องมีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้เก็บข้อมูล และจะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใด นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงตัวเลือกใดๆ ที่บุคคลนั้นพึงมี สำหรับการใช้ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับคู่ค้าร่วมทำแบรนด์ รวมถึงวิธีการที่จะปฏิบัติต่อตัวเลือกเหล่านั้น

หากคุณมอบการบริการที่อนุญาตให้เรานำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (เช่น การใช้บริการการตลาดทางอีเมลเพื่อส่งอีเมลในนามของคุณ) เราจะใช้รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อมอบการบริการตามคำขอเท่านั้น หากคุณเชื่อว่า มีใครบางคนได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา และคุณต้องการให้ลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@dinoq.com

การส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวระหว่างประเทศ หากคุณใช้ประโยชน์จากบริการของเราจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึง เมื่อคุณโทรหาเราหรือเริ่มต้นการแชทกับเรา เราอาจให้การสนับสนุนแก่คุณจากหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ทั่วโลกของเรา ซึ่งอาจอยู่นอกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากเป็นเช่นกรณีดังกล่าวนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่บังคับใช้ตามกฎหมาย เราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานเอกชนต่างๆ เพื่อบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานเอกชนใดๆ ตามดุลยพินิจของเราที่เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียน และกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น หมายศาล) เพื่อปกป้องทรัพย์สินและสิทธิของเรา หรือทรัพย์สิน และสิทธิของบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชน หรือบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกัน หรือหยุดกิจกรรมที่เราคิดว่าผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ

เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามขอบเขตที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่เราจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามอันถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและนโยบายของ ICANN หรือกฎ ccTLD ใดๆ เมื่อคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนกับเรา ด้วยเหตุผลบางประการ ที่เราจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความเสถียรและความยืดหยุ่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการโอนข้อมูลการจดทะเบียนชื่อโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายการทะเบียนโดเมน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลตามที่ร้องขอโดย ICANN ในฐานข้อมูล WHOIS ที่ทุกคนสามารถเข้าดูได้

การวิเคราะห์เว็บไซต์ เราใช้หลายเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่คู่ค้าบริการได้จัดหาให้ เช่น Google Analytics, MixPanel และ Singular เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา รวมถึงหน้าเพจที่คุณเข้าชม เว็บไซต์ที่คุณได้เข้าชมก่อนหน้าเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาที่คุณใช้ในแต่ละหน้าเพจ ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ รวมถึงเครือข่ายและข้อมูล IP ของคุณ เราใช้ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเหล่านี้เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะฝังคุกกี้ลงบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจดจำตัวคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป คนอื่นจะไม่สามารถใช้คุกกี้แต่ละอันได้ยกเว้นเฉพาะผู้ให้บริการเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น: Google สำหรับ Google Analytics) ข้อมูลที่คุกกี้รวบรวมได้นั้นอาจถูกส่งต่อและจัดเก็บโดยคู่ค้าผู้ให้บริการ โดยจะทำการเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศอื่นซึ่งอาจไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอาศัย แม้ว่าข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นจะไม่มีข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล คุณสามารถควบคุมเทคโนโลยีที่เราใช้โดยใช้การตั้งค่าของคุณผ่าน นโยบายคุกกี้ หรือ “แบนเนอร์คุกกี้” ของเราซึ่งอาจปรากฏให้เห็น (ขึ้นอยู่กับ URL ของเว็บไซต์ที่เข้าชม) เมื่อคุณเข้าชมเว็บเพจของเราครั้งแรก หรือโดยการใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Disconnect, Ghostery และเครื่องมืออื่นๆ

การโฆษณาตามเป้าหมาย โฆษณาตามเป้าหมายหรือข้อเสนอที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสนใจ อาจปรากฏให้เห็นตามลักษณะกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บเพจของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ และอ้างอิงตามผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ในขณะนั้น ข้อเสนอเหล่านี้จะแสดงเป็นแบนเนอร์ของผลิตภัณฑ์อันหลากหลายโดยจะปรากฏขึ้นขณะที่คุณเรียกใช้งานเว็บเพจ เรายังคงร่วมมือกับบุคคลที่สามในการบริหารจัดการการโฆษณาบนเว็บเพจของเราและบนเว็บไซต์อื่นๆ คู่ค้าบุคคลที่สามของเราอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น กิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะแสดงการโฆษณาให้กับคุณโดยอ้างอิงจากพื้นฐานของการเรียกดูเว็บไซต์และความสนใจของคุณ และดำเนินการวัดประสิทธิภาพในการโฆษณา หากคุณต้องการออกจากการโฆษณาตามพื้นฐานของความสนใจ คุณสามารถคลิกที่นี่ [หรือ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป คุณสามารถคลิกที่นี่] โปรดทราบว่า คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปอยู่

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชม
วิธีที่คุณจะสามารถเข้าใช้งาน อัปเดต หรือลบข้อมูลของคุณ

เพื่อการใช้งาน ดู อัปเดต ลบหรือรับส่งข้อมูลส่วนตัว (หากมี) ของคุณได้โดยง่าย หรือเพื่ออัปเดตการกำหนดค่าการสมัครใช้งานของคุณ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ และเข้าดูที่ “การตั้งค่าบัญชี” โปรดไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวเพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม และคำแนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน การอัปเดตหรือการลบข้อมูล
หากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่คุณได้ซื้อไป คำร้องขอนี้จะได้รับการดำเนินการต่อเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้การบริการใดๆ ที่ได้ซื้อไว้นั้นแล้วแต่อย่างใด หรือจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดให้จัดเก็บข้อมูลข้อสัญญา

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานการตั้งค่าบัญชี หรือศูนย์ข้อมูลความเป็นส่วนตัวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ คุณสามารถติดต่อเราตามหนึ่งในวิธีที่ได้อธิบายไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ที่อยู่ด้านล่าง
วิธีที่เรารักษาความปลอดภัย จัดเก็บ และดูแลรักษาข้อมูลของคุณ

เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม ทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลและเมื่อได้รับและจัดเก็บแล้ว รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสลับตามความเหมาะสม

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการบริการที่คุณได้ร้องขอไว้ และเพื่อความหลากหลายของกฎหมายข้อบังคับ หรือจุดประสงค์ด้านธุรกิจ โดยอาจต้องพิจารณาระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำหรับรายการเหล่านี้:

  • ได้รับคำสั่งตามกฎหมาย สัญญาหรือข้อบังคับที่คล้ายกันที่ต้องดำเนินการตามธุรกิจของเรา
  • เพื่อเก็บรักษา แก้ไขปัญหา คัดค้านหรือบังคับใช้ตามกฎหมาย/ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
  • จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และเพื่อข้อมูลทางธุรกิจและการเงินที่ถูกต้อง

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ info@megawood.co.th
การแจ้งเตือน ‘ไม่ต้องติดตาม’

บางเบราว์เซอร์อนุญาตให้คุณแจ้งแก่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมไม่ให้ติดตามคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้สัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการธุรกิจนี้ไม่มีความเห็นว่า “ไม่ต้องติดตาม” หมายความถึงอะไรในบริบทนี้ เหมือนกันกับเว็บไซต์และบริการออนไลน์จำนวนมากที่ว่า ในขณะนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเรา เมื่อเราได้รับสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” จากเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ไม่ต้องติดตาม” คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.allaboutdnt.com
ข้อจำกัดเรื่องอายุ

เฉพาะบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปี เท่านั้นถึงจะสามารถซื้อบริการของเราได้ บริการของเราไม่ได้มุ่งเป้า หรือมีเจตนาที่จะให้บริการหรือออกแบบให้ใช้งานสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดแจ้งให้เราทราบ หากคุณทราบ หรือมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่ามีผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของตนไว้กับเรา
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในนโยบายความเป็นส่วนตัว และสถานที่อื่นๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณได้ทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และภายใต้สถานการณ์ที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่จะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การมอบอำนาจให้คุ้มครองข้อมูล

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และเชื่อว่าเราได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) คุณอาจสอบถามหรือร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเราที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของอังกฤษ ตามที่แจ้งไว้ด้านล่าง:

www.ico.org.uk
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom
โทรศัพท์: 0303 123 1113