ไม้ยางพาราแปรรูป

เรามีกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ไม้ยางพาราแปรรูปที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการขนาดของไม้ยางพาราแปรรูปได้ตามความพึงพอใจ โดยเราได้แบ่งคุณภาพของไม้ยางพาราแปรรูปที่ผลิตเป็นประจำ ได้แก่ AB, C และไม้ Pอบ โดยแต่ละเกรดแบ่งขนาดได้ดังต่อไปนี้